Algemene Voorwaarden

Deze contractuele voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Schleich GmbH, Am Limes 69, 73527 Schwäbisch Gmünd, Duitsland (hierna te noemen 'de verkoper' of 'wij') en onze klanten (hierna te noemen 'de klant' of 'u') die uitsluitend via telecommunicatie (d.w.z. via het internet of per telefoon) in onze webwinkel tot stand komen. Voor overeenkomsten die wij in onze webwinkel (winkel) aangaan, gelden de voorwaarden die daar van toepassing zijn.

 

Art. 1 Toepassingsgebied, begripsbepalingen

(1) Voor de zakelijke betrekking tussen verkoper en klant gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden in de versie die van kracht is op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. Afwijkende voorwaarden en voorstellen voor overeenkomsten van de klant worden hiermee tegengesproken.

(2) De klant is consument, voor zover het doel van levering en prestatie niet tot zijn commerciële activiteiten of tot die als zelfstandige ondernemer kunnen worden gerekend. Daarentegen is een ondernemer iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die tijdens de afsluiting van de overeenkomst handelt in uitoefening van een commerciële activiteit of als zelfstandige ondernemer.

De aanbiedingen in onze webwinkel, die beschikbaar is op het domein https://www.schleich-s.com, zijn uitsluitend bedoeld voor consumenten en niet voor commerciële wederverkopers. De leveringen worden uitsluitend uitgevoerd in hoeveelheden die voor consumenten gangbaar zijn. Wij verwijzen ondernemers die producten willen afnemen naar kundenservice@schleich-s.de.

 

Art. 2 Afsluiting van de overeenkomst

(1) De klant kan een keuze maken uit ons assortiment van producten en kan deze via de interface ('knop') 'in het winkelmandje' in een zogenaamd winkelmandje deponeren. Via de knop 'bestelling met betaalverplichting' verplicht de klant zich tot een bindende aankoop van de artikelen die hij in het winkelmandje heeft gelegd.

(2) Voordat hij de bestelling verstuurt, kan de klant de gegevens die hij heeft ingevuld te allen tijde inzien, wijzigen en corrigeren in de velden die hij moet invullen. De klant kan echter zijn aanvraag alleen versturen als hij voor de bestelling de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en deze daardoor onderdeel heeft gemaakt van zijn opdracht.

(3) De verkoper stuurt de klant vervolgens per e-mail een automatische ontvangstbevestiging waarin hij de bestelling van de klant nogmaals vermeldt en die de klant kan afdrukken via de functie 'afdrukken'. De automatische ontvangstbevestiging toont alleen aan dat de verkoper de bestelling heeft ontvangen en is geen acceptatie van de opdracht.

De overeenkomst komt alleen tot stand door onze acceptatieverklaring voor de bestelling die wij de klant via een afzonderlijke e-mail toesturen. De factuur die de klant ontvangt voor de artikelen die hij heeft besteld, vervangt de acceptatieverklaring voor de opdracht. Wij kunnen de acceptatie van de opdracht ook vervangen door een uitvoering van de bestelling binnen 5 dagen na ontvangst. Als er sprake is van meerdere varianten van acceptatie, komt de overeenkomst tot stand op grond van wat het eerste van toepassing is. In ieder geval ontvangt de klant volgens de wettelijke voorschriften een bevestiging van de overeenkomst.

Als de klant binnen 5 dagen geen acceptatie van de bestelling, geen factuur of mededeling over de levering of geen artikelen heeft ontvangen, is hij niet langer gebonden aan de bestelling. In dit geval zullen wij het geld terugboeken dat de klant mogelijkerwijs reeds heeft betaald.

(4) Voorwerp van levering of prestatie zijn de artikelen en/of diensten die wij aanbieden en die de klant heeft besteld. Voor zover in een aanbieding niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, hebben uitvoeringen en prijzen betrekking op de aangeboden artikelen en niet op eventueel afgebeelde toebehoren of decoratie.

(5) Als wij buiten onze schuld en ondanks alle redelijke inspanningen de bestelde artikelen niet kunnen leveren, omdat onze leverancier zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van ons niet nakomt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden. Van dit ontbindingsrecht is alleen dan sprake als wij met de leverancier in kwestie een redelijke dekkingstransactie (bindende, tijdige en adequate levering van de goederen) hebben afgesloten en ook anderszins niet verantwoordelijk zijn voor het uitblijven van de levering. In dit geval zullen wij de klant onverwijld laten weten dat de bestelde artikelen niet voorradig zijn. Betalingen die de klant reeds heeft verricht, zullen wij onmiddellijk terugboeken.

(6) De overeenkomst is gesteld in het Duits.

(7) De afwikkeling van de bestelling en contact over de afwikkeling van de overeenkomst vinden gewoonlijk plaats per e-mail. De klant moet daarom controleren dat het e-mailadres dat hij heeft opgegeven voor de afwikkeling van de bestelling correct is en dat filters die hij gebruikt de ontvangst van e-mails over de overeenkomst niet verhinderen.

(8) Voor zover er levertijden bij onze aanbiedingen worden vermeld, gelden deze en de vermelde informatie in eerste instantie voor de berekening van de levertijd. Voor zover er voor de artikelen in onze webwinkel geen of geen afwijkende levertijden worden vermeld, bedraagt de levertijd 7 dagen. Bij betaling vooraf begint deze termijn op de dag nadat de betaalopdracht naar de bank is verstuurd die de betaling zal uitvoeren. Bij andere manieren van betalen begint de termijn op de dag na het aangaan van de overeenkomst en eindigt met het verstrijken van de laatste dag van de termijn. Als de laatste dag van de termijn op een zaterdag valt, of op een zondag of op een dag die op de plaats van aflevering geldt als een nationale feestdag, is de daaropvolgende werkdag de laatste dag.

 

Art. 3 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven ons eigendom totdat aan alle vorderingen in de overeenkomst is voldaan; als de klant een publiekrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijk speciaal fonds of een ondernemer in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit is, geldt dit ook voor alle vorderingen in de lopende zakenrelatie waarop wij aanspraak kunnen maken.

 

Art. 4 Prijzen en kosten van verzending

(1) Onze prijzen zijn inclusief de wettelijke btw en exclusief verzendkosten.

(2) Voor het sluiten van de overeenkomst zullen wij de klant op de hoogte stellen van de verschuldigde kosten voor verzending, voor zover er geen gratis verzending is overeengekomen.

 

Art. 5 Betaling

(1) Voor zijn betalingen kan de klant gebruik maken van de betaalwijzen die bij de aanbiedingen worden vermeld.

(2) De aankoopprijs is verschuldigd vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand komt en moet binnen 7 dagen aan ons zijn overgemaakt, voor zover de overeengekomen wijze van betalen geen afwijkende regeling voorziet.

(3) De klant moet zorgen voor een toereikend rekeningsaldo. De klant is verplicht de schade te vergoeden die voor ons ontstaat als een automatische incasso niet doorgaat vanwege een ontoereikend rekeningsaldo.

(4) De verplichting van de klant achterstandsrente te betalen sluit de aanspraak op andere schadevergoedingen wegens achterstallige betalingen niet uit.

(5) De klant kan alleen gebruik maken van het recht op retentie voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele verhouding berust.

 

Art. 6 Risico-overgang

(1) Voor consumenten gaat het risico van verlies en verslechtering van het gekochte artikel volgens de wettelijke bepalingen over op de klant als het artikel overgaat in zijn bezit.

(2) Als de klant optreedt als ondernemer geldt dat de levering af magazijn is. Het risico van verlies of verslechtering van de goederen gaat ten laatste over op de klant als deze de goederen in ontvangst neemt. Bij postorderaankoop echter is het risico van verlies of verslechtering van de artikelen en het risico van vertraging al vanaf het moment van verzending voor de transportbemiddelaar, de vervoerder of enige andere persoon of organisatie die belast is met de uitvoering van de aflevering.

(3) Als de klant de levering niet tijdig in ontvangst kan nemen, niet wenst mee te werken aan aflevering of als de aflevering vertraging oploopt door redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, kunnen wij schadevergoeding verlangen voor de schade die hierdoor ontstaat, inclusief bijkomende kosten (bijv. kosten voor opslag en transport).

 

Art. 7 Verkopersgarantie, wettelijke garantie

(1) De verkopersgarantie op door ons geleverde gebruikte goederen verjaart na één jaar na aflevering bij de klant. Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor de verkopersgarantie op door ons geleverde goederen 1 jaar. De verjaringstermijn begint niet opnieuw als er een vervangende levering wegens garantie op gebreken heeft plaatsgevonden. Wij zijn voor gebreken aansprakelijk volgens de geldende wettelijke voorschriften, in het bijzonder de artikelen 434 ff BGB (vgl. Nederlands Burgerlijk Wetboek).

(2) Onze aansprakelijkheid volgens Art. 8 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, met name voor wat betreft aanspraken op schadevergoeding van de klant vanwege letsel aan leven, lichaam of gezondheid of vanwege de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (zie ook art. 8), voor schaden volgens de wet op de productaansprakelijkheid (Burgerlijk Wetboek 6) en voor eventueel overgenomen garanties, blijven onverlet door de voorgaande alinea 1. Ook onverlet blijven de wettelijke verjaringstermijnen voor aanspraak op recht van retentie voor ondernemers volgens Art. 478 BGB (vgl. Nederlands Burgerlijk Wetboek 3) en onze aansprakelijkheid in het geval van verborgen gebreken.

(3) Voorwaarde voor claims van ondernemers is dat zij hun wettelijke verplichtingen voor wat betreft inspectie en melding van gebreken (art. 377, 381 HGB, vgl. Wetboek van Koophandel) zijn nagekomen.

(4) Er is uitsluitend sprake van een garantie voor kwaliteit en duurzaamheid (art. 443 BGB) van onze kant als deze uitdrukkelijk door ons wordt aangeboden en is overeengekomen. Eventuele garanties van fabrikanten blijven onverlet.

(5) Eventuele klachten en garantieclaims kunt u indienen op het adres dat wordt vermeld bij de identificatie van de leverancier.

 

Art. 8 Aansprakelijkheid

(1) Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn schadeclaims van de klant op grond van lichamelijke letsel, letsel van ledematen of gezondheidsletsel of schending van wezenlijke contractuele verlichtingen (kardinale verplichtingen), alsook de aansprakelijkheid voor overige schades die berusten op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim van de verkoper, zijn wettelijke vertegenwoordigers of personeel. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die moeten worden nagekomen om het doel van de overeenkomst te realiseren en op de nakoming waarvan de koper als contractuele partner mag vertrouwen. Bij een schending van de wezenlijke contractuele verplichtingen is de verkoper alleen aansprakelijk voor schadegevallen die voor de overeenkomst kenmerkend en te verwachten zijn, als deze door eenvoudige nalatigheid veroorzaakt werden. Het gaat hierbij om schadeclaims van de klant op grond van letsel van leven. lichaam of gezondheid.

(2) Beperkingen van de voorgaande alinea 1 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en personeel van de verkoper wanneer er rechtstreeks vorderingen tegen hen worden gesteld en eveneens in het geval van overeenkomstige vorderingen voor terugbetaling van kosten.

(3) De bepalingen in de wet op de productaansprakelijkheid en onze aansprakelijkheid voor eventuele overgenomen garanties blijven onverlet.

 

Art. 9 Herroepingsrecht

Consumenten kunnen wettelijk aanspraak maken op het herroepingsrecht. U ontvangt afzonderlijk een instructie in tekstvorm met betrekking tot het herroepingsrecht volgens de wettelijke bepalingen.

 

Art. 10 Tekst van de overeenkomst

Wij slaan de tekst van de overeenkomst niet op en deze is na voltooiing van de bestelling niet meer beschikbaar. De klant heeft de mogelijkheid deze Algemene Voorwaarden en de gegevens van zijn bestelling af te drukken. Hij ontvangt een bevestiging van de overeenkomst volgens de wettelijke voorschriften.

 

Art. 11 Buitengerechtelijke beslechting van geschillen/beslechting van consumentengeschillen

(1) Voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen heeft de Europese Unie een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) ingericht. Het ODR-platform moet dienen als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlinekoopovereenkomsten. U vindt het platform op http://ec.europa.eu/consumers/odr.

(2) Wij zijn principieel niet bereid en ook niet verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

 

Artikel 12 Eindbepalingen

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is, onder uitsluiting van het Weense Koopverdrag, van toepassing op de overeenkomst. Ten opzichte van de consument is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover hem hierdoor niet de bescherming wordt ontnomen die de dwingende bepalingen van het recht van de staat bieden waar hij zijn gebruikelijke verblijfplaats heeft.

(2) Indien de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, of indien er voor de klant geen algemene bevoegde rechtbank binnen de Bondsrepubliek Duitsland bestaat, geldt als bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit contractuele betrekkingen tussen klant en verkoper voortvloeien, de statutaire vestigingsplaats van de verkoper.

(3) Een mogelijke onwerkzaamheid van afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat de werkzaamheid van de overige bepalingen onverlet. De wettelijke voorschriften, voor zover voorhanden, komen in de plaats van de onwerkzame punten. Voor zover dit voor een contractuele partij een onacceptabele hardheid zou betekenen, wordt de volledige overeenkomst onwerkzaam.

 

Art. 13 Creditreform Boniversum

Bij het afsluiten van overeenkomsten en in bepaalde gevallen waarin sprake is van een gerechtvaardigd belang controleert ons bedrijf de kredietwaardigheid van klanten, ook van vaste klanten. Daartoe werken wij samen met Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, Duitsland, van wie wij de nodige informatie ontvangen. Voor dit doel geven wij uw naam en contactgegevens door aan Creditreform Boniversum GmbH. De informatie over de gegevensverwerking door Creditreform Boniversum GmbH volgens art. 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU vindt u op www.boniversum.de/EU-DSGVO.

© De inhoud van onze internetpagina's wordt voor het grootste deel beschermd door auteursrechten en aanvullende rechten. Kopiëren, downloaden, verspreiden en verkopen als ook opslaan van deze inhoud is zonder de toestemming van de rechthebbende niet toegestaan. Een uitzondering is caching (tussenopslag voor weergave in een internetbrowser) tijdens het bezoek aan onze internetpagina's. Een uitzondering geldt ook voor alle inhoud die uitdrukkelijk beschikbaar is als download. In dit geval blijft het gebruiksrecht beperkt tot persoonlijk gebruik. Voor iedere andere vorm van vermenigvuldiging, publicatie, verspreiding of publieke beschikbaarstelling of enig ander gebruik is de toestemming nodig van de rechthebbende.

 

Status: 22 mei 2018

Versie: 6.0

Back to top